Nabízené služby

1. GEOMETRICKÝ PLÁN

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu (§ 83) zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou případů podle § 90 odst. 2. Geometrický plán je tedy nutné vyhotovit pro

 • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o případ podle § 22 odst. 3
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou případu podle § 16 odst. 6 písm. h)
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3)
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

 2. ZPŘESNĚNÍ GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ POZEMKŮ

Před každým právním úkonem týkajícím se nemovitostí je vhodné mít jistotu, že hranice označené v terénu jsou shodné s hranicemi evidovanými v katastrální mapě a korespondují s právním stavem. Zajistíme porovnání vašich hranic s údaji katastru nemovitostí a jejich případné zpřesnění nebo opravu. Více se dočtete na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

3. VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

Vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodů, vytyčovací náčrt a protokol vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu.

4. VYTYČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Komplexní vytyčovací práce, pro vytyčení staveb před započetím i v průběhu stavebních prací.

5. ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

 • zaměření podkladu pro projekt
 • zaměření skutečného provedení stavby, stavební zaměření objektu
 • profily, řezy
 • měření deformací a posunů objektů
 • zaměření inženýrských sítí dle požadavků správce sítě

6. VÝPOČET KUBATUR

Zaměření, dokumentace a výpočet objemu.

7. PODLAHOVÉ PLOCHY

Geodetické zaměření podlahových ploch nemovitostí (budov , bytů a nebytových prostor) jako podklad pro vyhotovení prohlášení vlastníka budovy, pro vyhotovení znaleckého posudku, pro určení výše nájemného nebo velikostí spoluvlastnických podílů atd.

8. SMLOUVY PRO ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zajistíme pro Vás sepsání smluv potřebných pro provedení vkladu do katastru nemovitostí.

9. SOUČINNOST PŘI JEDNÁNÍ S KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM

Protože víme jak to na katastrálních úřadech chodí, jsme schopni zajistit veškeré jednání s úřadem k vaší plné spokojenosti.